Grensstraat 67
1210 Sint-Joost-ten-Node
02/220.28.40
directie@sintjoostaanzee.be
Grensstraat 67
1210 Sint-Joost-ten-Node
02/220.28.40
directie@sintjoostaanzee.be
Grensstraat 67
1210 Sint-Joost-ten-Node
02/220.28.40
directie@sintjoostaanzee.be

Inschrijvingen

Om je kind in te schrijven op onze school telefoneer 02/220.28.40 voor meer inlichtingen of zie:

www.inschrijveninbrussel.be

www.samennaarschool.be

 

Kleuteronderwijs

Kleuters kunnen pas instappen vanaf de datum dat ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken.

Als ze jonger zijn dan 3 jaar, mogen ze pas een eerste keer naar school komen op één van de wettelijk opgelegde instapdata, nl.:

de eerste schooldag na de zomervakantie

de eerste schooldag na de herfstvakantie

de eerste schooldag na de kerstvakantie

de eerste schooldag van februari

de eerste schooldag na de krokusvakantie

de eerste schooldag na de paasvakantie

de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Lager onderwijs

Een kind is leerplichtig en wordt toegelaten tot het lager onderwijs op 1 september van het kalenderjaar waarin het de leeftijd van zes jaar bereikt. Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun leerplichtig kind daadwerkelijk onderwijs volgt.  Het lager onderwijs duurt in principe 6 jaar.


Afwijkingen

Ouders kunnen hun kind één jaar langer in het kleuteronderwijs houden of één jaar vroeger het lager onderwijs laten beginnen.  Deze beslissing kunnen de ouders pas nemen nadat ze het advies van zowel de klassenraad als het CLB hebben ingewonnen. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. Deze leerlingen zijn leerplichtig. Dit betekent dat ouders alle wettelijke verplichtingen daaromtrent moeten volgen. Ouders kunnen hun kind een zevende of achtste jaar in het lager onderwijs laten blijven. Voor de toelating tot het achtste jaar is een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB noodzakelijk. Ouders van een leerplichtig kind van vreemde nationaliteit moeten ervoor zorgen dat hun kind daadwerkelijk onderwijs volgt vanaf de zestigste dag na de inschrijving in het vreemdelingen- of bevolkingsregister.

De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.